Postup při úvěrování

1.       Úvodní schůzka– zjištění podmínek, výši úvěru, vymezení podkladů. Údaje banky získávají z úvěrových registrů.
2.       Žádost o úvěr– podává se, jestliže banka vyslovila předběžný souhlas, přikládá se dokumentace, která obsahuje:
a.       Zajištění úvěru –proti nesplácení, banka zjišťuje dostatečnost ručení, nejčastěji se využívá
ruce a propisky.jpg
                                 i.      Zástava majetkem– movitost: banka majetek prodá, tím uhradí dlužnou částku, nemovitost: odhad soudním znalcem, doklad o vlastnictví, pojištění, cese: postoupení pohledávek, banka si vybírá dle splatnosti, výše a dobytnosti, vinkulace: zablokování peněz na účtu
                                    ii.      Záruka– poskytovatel záruky se zavazuje splácet, v případě insolventnosti žadatele závazek uhradí:
1.       Ručitel – FO/PO
2.       Stát – výjimečné případy celostátního významu, považováno za zcela spolehlivé
3.       Banka – poskytováno prvotřídním klientům, jde spíše o poskytnutí jména banky
                                   iii.      Pojištění proti nesplácení –smlouva může obsahovat sankce v případě nesplácení
b.       Finanční situace žadatele (bonita) –FO zaměstnanec doklad o výši příjmu, FO
podnikatel daňové přiznání, PO rozvahu, výkaz o cashflow, výkaz zisků a ztrát
c.       Účel úvěru– podnikatelský záměr, doklady o uvažované koupi atd. Je možno požádat o neúčelový úvěr, který je omezen částkou
3.       Poskytnutí úvěru, smlouva o úvěru –písemná smlouvá, jestliže se nejedná o jednorázový nákup, poskytují se peníze postupně (např. fáze stavby)
4.       Kontrola plnění- banka průběžně kontroluje včasné splácení úvěru včetně úroků dle splátkového kalendáře, po dohodě může provést určité změny (prodloužení doby splatnosti, výše úrokové sazby), v případě neplnění může využít sankcí

RPSN – ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ

Udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za jeden rok v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Zahrnuje všechny platby spojené s úvěrem (poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za vedení účtu, převody peněz…)
stisk ruky.jpg 

  Ostatní činnost bankyBanka nabízí i mnoho dalších služeb, mezi které patří:

–          Vkladové služby
–          Poskytování bankovních záruk (banka se zavazuje, že uspokojí pohledávku věřitele, jestliže dlužník nebude schopen dostát svých závazků)
–          Poradenská činnost
–          Poskytování informací (banka poskytne informace o zahraničním nebo tuzemském obchodu)
–          Faktoring (odkup krátkodobých pohledávek před dobou splatnosti, provádí faktoringové společnosti, výhodou pro věřitele je získání peněz hned, zbaví se nákladů spojených s evidencí a vymáháním pohledávky, stejně tak i rizika, že se pohledávka stane nedobytnou)
–          Forfaiting (odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek, faktoringové společnosti inkasují vyšší poplatek za poskytnutí služeb kvůli rizikovosti)
–          Leasing (pronájem, který zajišťují leasingové společnosti, operativní (krátkodobý)/ finanční (dlouhodobý, doba pronájmu = doba životnosti))
–          Pronájem bezpečnostních schránek

Doporučené články