Manželská poradna Praha


Manželská poradna Praha

V Äeských filmech psycholog i manželský poradce je zobrazován jako ÄlovÄ›k nevyrovnaný (Ženy v pokuÅ¡ení), neurotický (Hezké chvilky bez záruky) Äi dokonce psychopatický (KnoflíkÅ™i).

SamozÅ™ejmÄ›, že i psycholog – manželský poradce Praha je ÄlovÄ›k, který má svůj život, svá psychologická témata, která si potÅ™ebuje Å™eÅ¡it. Jako ÄlovÄ›k vzdÄ›laný v oboru by mÄ›l své znalosti aplikovat na sobÄ›, v té vÄ›ci mu mohou velmi dobÅ™e posloužit psychoterapeutické výcviky, které mají v ÄŒechách skvÄ›lou historickou základnu a tradici díky MUDr. Skálovi, MUDr. Urbanovi a MUDr. RubeÅ¡ovi. Díky tÄ›mto výcvikům skvÄ›le osobnostnÄ› i profesnÄ› dozrála celá Å™ada psychoterapeutů Praha. Bohužel osobnostní zralost nezměříte ani vÄ›kem, ani množstvím certifikátů a obtížnÄ› testy. Proto v oblasti duÅ¡evního zdraví a rozvoje vztahů je volba psychologa – manželského poradce velmi nároÄná. ZodpovÄ›dnost je na klientovi – jak sám bude vnímat prospěšnost spolupráce s tím kterým psychoterapeutem Äi manželskou poradnou. A i to je velmi zavádÄ›jící, protože klient může neunést realitu a volit cestu útÄ›ku pÅ™ed realitou, kterou mu nÄ›který psycholog – manželský poradce ukáže a tak dojde k odmítnutí psychologa Praha.

Manželská poradna Praha samozÅ™ejmÄ› usiluje o objektivitu a o to, sdÄ›lovat klientovi nepříjemné skuteÄnosti tak, aby nedoÅ¡lo ke zranÄ›ní jeho kÅ™ehkého sebepojetí, aby nedoÅ¡lo k oznaÄení nÄ›koho za viníka Äi chybného, protože taková oznaÄení ÄlovÄ›ka spíše pÅ™ibrzdí a destruují než rozvíjejí. Je tÅ™eba vnímat ÄlovÄ›ka jako jednajícího jak nejlépe dovede, jako ÄlovÄ›ka tvořícího si zkuÅ¡enosti a nové poznání. Smutné je, když ÄlovÄ›k není ochoten pÅ™ijmout, že nÄ›které z jeho pÅ™esvÄ›dÄení mu způsobují bolest a je tÅ™eba je zmÄ›nit. V důsledku zmÄ›ny pÅ™esvÄ›dÄení pak zmÄ›nit i chování a tak dát novou Å¡anci sobÄ› i manželství.

Doporučené články